ردیـــف             

نام فروشگـــاه                      

کـد نمایندگــی                          

آدرس                                                               

تلفن                           

1 کالای برق بهادری نمایندگی مرکزی تهـــران، خیابــــان لاله زار جنوبـــی، پاساژ طلا پلاک 2                            
 
2 کالای برق سالاری 102 مشهد، خیابـان آخوند خراسـانی، کوچه آخونـد خـراسانی 3 ، پلاک 3